VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV YAMAGATA EUROPE

Prečo sa vydáva toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov?

Každá osoba, ktorá navštívi alebo použije webové stránky https://www.yamagata-europe.com/, www.qa-distiller.com, www.digital-yarn.be  (ďalej len „webové stránky“) môže poskytnúť určité množstvo osobných údajov. Osobné údaje sú informácie, ktoré umožňujú spoločnosti Yamagata Europe potenciálne identifikovať súkromnú osobu bez ohľadu na to, či to naozaj robíme.

Zaväzujeme sa používať a spracovávať vaše osobné údaje výlučne v súlade s belgickým zákonom z 8. decembra 1992 o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a nariadením z 27. apríla 2016 o ochrane súkromných osôb s ohľadom na spracovanie osobných údajov (ďalej len „GDPR“).

Aké osobné údaje spracovávame?

Môžeme spracovávať nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • životopis
 • názov spoločnosti
 • číslo DPH
 • informácie týkajúce sa vášho pripojenia (IP adresa, lokalizácia atď.)

Na aké účely sa vaše osobné údaje zhromažďujú?

Spoločnosť Yamagata Europe zhromažďuje vaše osobné údaje výlučne na to, aby vám ponúkla bezpečnú, optimalizovanú a osobnú skúsenosť používateľa našich webových stránok a ponúkaných služieb, ako napríklad pri reagovaní na vaše požiadavky. Spracovanie vašich osobných údajov je preto nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a poskytovanie súvisiacich služieb.

Ďalšie účely sú napríklad:

 • riadenie zmluvného vzťahu medzi vami a nami
 • ponúkanie personalizovanej služby zasielaním noviniek, ponuka personalizovaných produktov, poskytovanie podpory a sledovanie sťažností
 • zisťovanie podvodov, chýb a/alebo trestného konania a vašu ochranu pred nimi
 • zasielanie propagačných ponúk, ak ste s tým vyslovene súhlasili (priamy marketing). V tomto prípade môžete súhlas kedykoľvek slobodne odvolať.

Používame tiež súbory cookie, aby sme vás rozpoznali a ponúkli vám personalizovanú používateľskú skúsenosť, aby sme si zapamätali technické možnosti (napríklad výber jazyka alebo profil používateľa), a na zisťovanie a opravu akýchkoľvek chýb, ktoré sa môžu nachádzať na webovej stránke.

Pri návšteve webových stránok spoločnosti Yamagata Europe sa niektoré údaje zhromažďujú na štatistické účely. Takéto údaje sú potrebné na optimalizáciu používateľskej skúsenosti. Tieto údaje sú vaša IP adresa, pravdepodobné miesto konzultácie, hodina a deň konzultácie a stránky, ktoré sú jej predmetom. Keď navštívite webové stránky, výslovne súhlasíte so zhromažďovaním údajov na štatistické účely.

Aké sú právne dôvody nášho zberu vašich osobných údajov?

Podľa článku 6 nariadenia GDPR môžu spoločnosti spracovávať osobné údaje, ak tieto slúžia oprávnenému záujmu, ako je kontakt s klientmi alebo zasielanie propagačných ponúk, ktoré by vás podľa nás mohli zaujímať. V priebehu nášho obchodného vzťahu a ak je to potrebné na ukončenie zmluvy, môžeme zbierať aj iné informácie.

Kto je zodpovedný za spracovanie?

Kontrolórom údajov je spoločnosť Yamagata Europe, čo znamená, že je zodpovedná za spracovávanie a rozhodovanie, ktoré osobné údaje sa budú zhromažďovať, účely, na ktoré sa zhromažďujú a technické a organizačné prostriedky, ktoré sme zaviedli na ochranu vašich údajov.

Pre vaše informácie uvádzame, že spoločnosť Yamagata Europe si môže slobodne vybrať spracovateľov údajov. Spracovateľ je osoba alebo spoločnosť, ktorá spracováva vaše osobné údaje na žiadosť a v mene spoločnosti Yamagata Europe. Každý spracovateľ je samozrejme povinný zaistiť bezpečnosť a dôvernosť vašich údajov.

Spoločnosť Yamagata Europe sa spolieha na nasledujúce kategórie spracovateľov: webové agentúry, hostingové spoločnosti, CRM.

Kto dostáva vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sa spracovávajú len na interné použitie v rámci spoločnosti Yamagata Europe. Vaše osobné údaje nebudú predávané, odovzdávané ani oznamované žiadnym tretím stranám okrem prípadov, keď nám dáte výslovný súhlas vopred.

Spoločnosť Yamagata Europe prijala všetky zákonné a technické opatrenia, aby zabránila neoprávnenému prístupu a používaniu údajov. V prípade porušenia údajov spoločnosť Yamagata Europe okamžite prijme všetky možné opatrenia na obmedzenie škôd na minimum.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše údaje sa uchovávajú, pokým je to potrebné na dosiahnutie sledovaných zámerov. Z našich databáz budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na účely, na ktoré sme ich zhromaždili alebo ak platne vykonáte svoje právo požiadať o ich vymazanie.

Aké máte práva?

Vaše osobné údaje sú spracované vždy na legitímne účely vysvetlené v bode 5. Zhromažďujú a spracovávajú sa vhodným, relevantným a neprehnaným spôsobom a nie na dlhšie, ako je potrebné na dosiahnutie zamýšľaných účelov.

 1. Právo na prístup: ak môžete preukázať vašu totožnosť, máte právo získať informácie o spracovávaní vašich údajov, ako je právo vedieť účely spracovania, kategórie príslušných údajov, kategórie príjemcov, ktorým sa údaje prenášajú, kritériá použité na stanovenie obdobia uchovávania údajov a práva, ktoré môžete vykonať v prípade vašich údajov.
 2. Právo na opravu: nepresné alebo neúplné údaje môžu byť opravené.
 3. Právo na vymazanie (alebo „právo byť zabudnutý“): za určitých okolností môžete mať tiež právo dosiahnuť vymazanie vašich osobných údajov.
 4. Právo na obmedzenie spracovania: v určitých prípadoch máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, najmä v prípade sporu týkajúceho sa presnosti údajov, ak sú údaje potrebné v súvislosti so súdnymi konaniami alebo časom, ktorý spoločnosť Yamagata Europe potrebuje na overenie, že môžete platne vykonať vaše právo na vymazanie.
 5. Právo namietať: máte právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Spoločnosť Yamagata Europe prestane spracovávať vaše osobné údaje, iba ak nemôže preukázať, že existujú presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevládajú nad vašim právom namietania.
 6. Právo na prenos údajov: máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanej, bežne používanej a počítačovo čitateľnej forme. Na vašu žiadosť môžu byť tieto údaje prenesené inému poskytovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
 7. Právo odvolať váš súhlas: môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovávaním vašich osobných údajov, napríklad na priame marketingové účely.

Ak chcete uplatniť svoje práva, musíte zaslať písomnú žiadosť a potvrdenie vašej totožnosti spoločnosti Yamagata Europe, buď e-mailom na adresu dpo@yamagata-europe.com alebo doporučeným listom zaslaným na adresu Yamagata Europe, Zwijnaardsesteenweg 316, B9000 Gent, Belgicko, do rúk: DPO.

Odpovieme vám čo najskôr, no najneskôr do jedného (1) mesiaca po prijatí vašej žiadosti.

Možnosť podať sťažnosť

Ak nie ste spokojní so spracovaním vašich osobných údajov spoločnosťou Yamagata Europe, máte právo podať sťažnosť príslušnému úradu pre ochranu údajov (v Belgicku: https://www.dataprotectionauthority.be/).

Spoločnosť Yamagata Europe si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov. Každá podstatná zmena vám bude jasne oznámená, odporúčame vám však, aby ste si pravidelne kontrolovali tento dokument.